Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Otolaryngologia Dziecięca IWL

Cele kształcenia to przekazanie wiedzy, umiejętności dotyczących podstawowych zasad profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób z zakresu głowy i szyi.

Biochemia z elementami chemii IWL

Wykłady, Seminaria, Ćwiczenia dla IWL 2 roku studiów - Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych...

Biochemia z elementami chemii WLD

Wykłady, Seminaria, Ćwiczenia dla WLD 2 rok studiówCelem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich...

Zdrowie publiczne

Kurs e-learningowy z zakresu zdrowia publicznego dotyczy następujących tematów: - historia, cele i zadania zdrowia publicznego; - podstawowe definicje w zdrowiu publicznym, - aktualne...

Higiena i epidemiologia

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia: prawidłowe żywienie, prawidłowa aktywność fizyczna, unikanie nałogów, zdrowe środowisko i inne.

Międzynarodowa problematyka zdrowotna 2018/2019

Prezentacja nowoczesnych zagadnień międzynarodowej polityki zdrowotnej.

Propedeutyka zdrowia publicznego

Cele kształcenia:1. Prezentacja definicji zdrowia i jego uwarunkowań.2. Przedstawienie tła historycznego koncepcji zdrowia i zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowości i...

Medycyna paliatywna

Celem kursu jest nabycie umiejętności diagnostyki i leczenia bólu u chorych z nowotworem lub inną przewlekłą nieuleczalną postępującą chorobą.

Stomatologia społeczna

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z aktualnymi problemami stomatologii społecznej jako elementu medycyny społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z epidemiologią chorób...

Zdrowie Publiczne dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Celem nauczania jest zapoznanie z problematyką zdrowia publicznego, a w szczególności ukazanie czynników oddziaływujących na strukturę i proces opieki zdrowotnej z uwzględnieniem regulacji prawnych i...

Biochemia Pielęgniarstwo

Cele kształceniaPogłębiona znajomość biochemii obejmująca najważniejsze grupy cząsteczek biologicznych (białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów). Poznanie i zrozumienie wybranych szlaków...

Biochemia Ratownictwo

Cele kształcenia Pogłębiona znajomość biochemii obejmująca najważniejsze grupy cząsteczek biologicznych (białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów). Poznanie i zrozumienie wybranych...

Mikrobiologia

Kurs poświęcony jest min. zagadnieniom : mikrobiologii jako nauki medycznej, budowie i systematyce drobnoustrojów, mikrobiom człowieka, wybranym bakteriom ważnym w patologii człowieka, zakażeniom...

Farmakologia I WL 3 rok 2018-19

Celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii, przedstawienie podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych...

Metodologia Badań Naukowych

Kurs zawiera e-zajęcia stanowiące część przedmiotu "Metodologia Badań Naukowych" dla II roku kierunku lekarskiego.Autorzy: lek. Beata Rak, lek. Paweł Sobczuk, lek. Wiktor Paskal, prof. Paweł...

Onkogenetyka IWL 3 rok

Seminarium dotyczące możliwości wykorzystania genetyki w diagnostyce, prognostyce i terapiach nowotworów hematologicznych.

Onkogenetyka IIWL 3 rok

Celem kursu jest wprowadzenie do nowoczesnych metod diagnostycznych i prognostycznych w onkologii

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa IWL 1819

Celem zajęć jest:  (1) nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych  (2)zapoznanie studentów z metodami oceny podstawowych funkcji...

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 18/19

Celem kursu jest  (1) zapoznanie studenta z organizacją opieki psychiatrycznej w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych (2) opanowanie wiedzy na temat etiologii, obrazu klinicznego...

Komunikacja medyczna IWL

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa IIWL 1819

Celem zajęć jest:  (1) nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych  (2)zapoznanie studentów z metodami oceny podstawowych...

Komunikacja medyczna - Pielęgniarstwo

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

Wstęp do komunikacji

Cele kształcenia:1. Rozwój kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach codziennych i zawodowych.2. Poznanie i doskonalenie technik komunikacji...

Kwalifikowana pierwsza pomoc - Farmacja 1819

Celem kursu jest:C1. Nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych C2. Zapoznanie studentów z metodami oceny podstawowych funkcji życiowych człowieka...

Koszty w ochronie zdrowia 2018/2019 - Mikroekonomia

Mikroekonomia - dr hab. n.zdr. (dr n. ekon) Aleksandra Czerw  - Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi kategoriami kosztów w systemie opieki zdrowotnej wraz z metodologią ich...

Farmakologia - WLD 2018/2019

Przedmiot dla 3 roku kierunku lekarsko-dentystycznego Celem kursu jest przyswojenie przez studenta faktów, pojęć i zasad stanowiących podstawy racjonalnej farmakoterapii oraz zrozumienie...

Farmakologia - Higiena Stomatologiczna 2018/2019

Przedmiot dla kierunku Higiena stomatologiczna Celem kursu jest przyswojenie przez studenta faktów, pojęć i zasad stanowiących podstawy racjonalnej farmakoterapii oraz zrozumienie podstawowych...

Wstęp do badań klinicznych 18/19

Wstęp do badań klinicznych mgr Paulina JuszczakiewiczCele kształcenia:1. Poznanie historii oraz stanu obecnego badań klinicznych w Polsce i na Świecie.2. Zdobycie wiedzy z zakresu przemysłu...

Statystyka i informatyka medyczna 2018/19

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Technologie informacyjne - Dietetyka I stopnia 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Informatyka Medyczna - Elektroradiologia 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Podstawy informatyki - Audiofonologia 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Technologie Informacyjne - Fizjoterapia 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Informatyka - Higiena stomatologiczna 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Techniki informatyczne - Położnictwo II stopnia,...

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotneji medycyny opartej na...

Technologia Informacyjna - Logopedia 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Pediatria (2018/2019)

Celem kursu jest zdobycie podstawowej przez studenta wiedzy z zakresu rozwoju, żywienia i odrębności fizjologicznych dziecka, od okresu noworodkowego do zakończenia procesów dojrzewania; nabycie...

PE - e-pidemiologia I - Miary zdrowia populacji

Kurs dla I roku studiów licencjackich Zdrowia Publicznego w ramach przedmiotu Podstawy Epidemiologii.

Laboratorium rozwoju umiejętności komunikacyjnych

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Prawo w ochronie zdrowia 2018/2019

Celem kursu jest:1. Przekazanie wiedzy w zakresie aspektów prawnych organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.2. Zaprezentowanie regulacji prawnych dotyczących różnych aspektów...

Podstawy prawa 2018/2019

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej istoty i rozumienia prawa oraz gałęzi  prawa oraz pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do własnego uczenia...

Higiena i epidemiologia IV rok I WL

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia: prawidłowe żywienie, prawidłowa aktywność fizyczna, unikanie nałogów, zdrowe środowisko i inne.