Top

Kursy WUM AID

Akademia Innowacyjnej Dydaktyki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wychodząc naprzeciw chęci rozwoju szkolnictwa wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powierzyło Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu zrealizowanie zintegrowanego programu rozwoju Uczelni „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.
 
Głównym celem projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zorientowanego na studenta WUM poprzez min.: wzmocnienie rangi i międzynarodowej pozycji dydaktyki prowadzonej w WUM, rozwój dydaktyczny kadry Uczelni, zwiększenie innowacyjności programów i metod kształcenia, lepsze dostosowanie oferty, programów i efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, rozwój kompetencji społecznych studentów, wzrost umiędzynarodowienia kadry i programów kształcenia, podniesie standardów usług Biura Karier oraz rozwój kompetencji kary kierowniczej i administracyjnej WUM.
 
W ramach Zadania 5 uruchomionego w celu „Rozszerzenia oferty zajęć e-learningowych dla studentów WUM” każda jednostka naukowo-dydaktyczna WUM może się ubiegać o dofinasowanie kosztów opracowania w języku polskim i angielskim 15 godz. e-zajęć (prowadzonych on-line i w formie blended-learning) i materiałów e-learningowych dla studentów WUM.
 
Projekt jest realizowany od września 2018 roku do końca sierpnia 2022 roku.
Wniosek o utworzenie kursu w ramach projektu WUMAID