Top

O NAS

Uczelniany Zespół ds. e-learningu oraz Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

O NAS
W rozwoju e-kształcenia, w tym upowszechnianiu na Uczelni wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość, Władze WUM wspiera Uczelniany Zespół ds. e-learningu, powoływany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
W skład Zespołu wchodzą m.in. nauczyciele akademiccy reprezentujący poszczególne wydziały Uczelni, przedstawiciele/lki studentów i doktorantów, Kierownik Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia, Lider Pracowni Nowoczesnych Technik Nauczania przy Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM, eksperci ds. e-learningu i inne osoby wskazane przez Prorektora.
Do zadań Zespołu należy m.in.:
  • a) kształtowanie założeń uczelnianej strategii e-kształcenia
  • b) opracowywanie uczelnianych regulacji i standardów w zakresie e-kształcenia
  • c) promowanie i monitorowanie stosowania ww. regulacji i standardów.
Za prowadzenie, udostępnianie i rozwój Platformy e-learningowej WUM odpowiada uczelniane Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia, przy wsparciu Działu Informatyki oraz Uczelnianego Zespołu ds. e-Learningu.
Do zadań Biura należy m.in.:
  • a) administrowanie i moderowanie Platformy;
  • b) zapewnienie szkoleń z zakresu e-learningu, w tym szkoleń z obsługi Platformy i praw autorskich, dla nauczycieli, studentów i innych członków społeczności akademickiej WUM;
  • c) wsparcie członków społeczności akademickiej WUM w przygotowaniu i prowadzeniu e-zajęć z wykorzystaniem Platformy.