Top

Uruchomienie e-Zajęć

Instrukcja uruchomienia kursu na Platformie e-Learningowej WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

PODSTAWOWE INFORMACJE
W celu uruchomienia e-zajęć na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, autor/prowadzący kurs powinien:
  • a) uzyskać zgodę na prowadzenie e-zajęć od właściwego Dziekana (w przypadku zajęć wydziałowych) lub Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (w przypadku zajęć ogólnouczelnianych);
  • b) wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek o uruchomienie e-zajęć;
  • c) załączyć do wniosku wypełniony i zatwierdzony przez kierownika jednostki sylabus zajęć.
Na podstawie wniosku, Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia udostępnia Autorowi Kursu przestrzeń dyskową na Platformie oraz kontaktuje się z nim/nią celem wsparcia i konsultacji dalszych prac nad przygotowaniem i uruchomieniem kursu.
Wniosek o udostępnienie przestrzeni dyskowej
Dane umożlwiające uwierzytelnienie i autoryzację na Platformie e-learningowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostaną udostępnione wnioskodawcy w ciągu 48 godzin po wysłaniu wniosku.