Top

Regulamin

Regulamin kursów e-Learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Regulamin organizacji kształcenia na odległość (e-learningu) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
§ 1
Definicje pojęć
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu następujące pojęcia mają znaczenia przepisane im poniżej:
1) e-learning – nauczanie z wykorzystaniem systemów telekomunikacyjnych i Internetu opierające się na metodach i technikach kształcenia na odległość;
2) Platforma – platforma e-learningowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), czyli serwis zawierający e-learningowe zasoby edukacyjne, dostępna pod adresem e-learning.wum.edu.pl;
3) e-learningowe zasoby edukacyjne – e-zajęcia i materiały e-learningowe umieszczane na Platformie i użytkowane w procesie kształcenia;
4) e-zajęcia – zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Platformy i rozliczane w ramach pensum jednostki;
5) materiały e-learningowe – zasoby edukacyjne umieszczone na Platformie, które nie są e-zajęciami, mogą być uzupełnieniem zajęć tradycyjnych lub być wykorzystywane fakultatywnie, tzw. repozytorium;
6) uczestnik – osoba kształcona w trakcie e-zajęć;
7) koordynator e-learningu – osoba zarządzająca określonymi e-learningowymi zasobami edukacyjnymi;
8) autor – osoba przygotowująca zasoby edukacyjne;
9) prowadzący – osoba realizująca e-zajęcia.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady przygotowywania i prowadzenia na WUM zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-zajęcia) oraz opracowania i wykorzystywania materiałów e-learningowych. Regulamin obejmuje e-learningowe zasoby edukacyjne wykorzystywane na studiach I, II i III stopnia.
2. Przygotowywanie i prowadzenie e-zajęć, w tym ocenianie studentów, musi być zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, Regulaminie studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przepisami określonymi w ust. 3 poniżej.
3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018.1668 z dnia 2018.08.30);
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018.1861 z dnia 2018.09.28 z późn. zm.).
3) Zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 48 z 23 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (z późn. zm.)
4) Zarządzenie Kanclerza nr 246 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wsprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (z późn. zm.)
4. Celem Regulaminu jest uregulowanie, wsparcie oraz zapewnienie jak najwyższej jakości e-learningu na WUM.
§ 3
Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia
1. Za prowadzenie, udostępnianie i rozwój Platformy odpowiada Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM, przy wsparciu Centrum Informatyki oraz Uczelnianego Zespołu ds. e-learningu.
2. Do zadań Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia należy m.in.:
1) administrowanie i moderowanie Platformą,
2) zapewnienie szkoleń z zakresu e-learningu, w tym szkoleń z obsługi Platformy i praw autorskich, dla pracowników, studentów i innych członków społeczności akademickiej WUM,
3) wsparcie członków społeczności akademickiej WUM w przygotowaniu e-learningowych zasobów edukacyjnych i prowadzeniu e-zajęć z wykorzystaniem Platformy,
4) dostarczanie odpowiednim władzom WUM (Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia oraz właściwemu dziekanowi) i kierownikowi jednostki właściwemu do prowadzonych e-zajęć informacji dotyczących funkcjonowania i jakości e-zajęć.
4. Zakres zadań i obowiązków Centrum Informatyki, w tym procedury tworzenia kopii zapasowych danych, wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz monitorowanie dostępu do danych i środki ochrony systemów informatycznych, określa Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi.
§ 4
Uczelniany Zespół ds. e-learningu
1. W rozwoju i upowszechnianiu e-learningu Władze WUM wspiera Uczelniany Zespół ds. e-learningu, powoływany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
2. W skład Zespołu ds. e-learningu wchodzą m.in. nauczyciele akademiccy z poszczególnych wydziałów Uczelni, przedstawiciele studentów i doktorantów, Kierownik Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia, Lider Pracowni Nowoczesnych Technik Nauczania, eksperci ds. e-learningu i inne osoby wskazane przez Prorektora.
3. Do zadań Zespołu ds. e-learningu należy m.in.:
1) kształtowanie założeń uczelnianej strategii e-learningu,
2) opracowywanie uczelnianych Dobrych praktyk w zakresie e-learningu,
3) okresowa analiza jakości e-zajęć i materiałów e-learningowych,
4) przedstawianie rekomendacji działań doskonalących e-learning na WUM,
5) promocja nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.
4. E-zajęcia, wyróżniające się pod względem jakości, mogą uzyskać certyfikat Uczelnianego Zespołu ds. e-learningu.
§ 5
Platforma
1. Warszawski Uniwersytet Medyczny rozwija i udostępnia Platformę dla wszystkich studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, zleceniobiorców oraz pracowników WUM. W uzasadnionych przypadkach, dostęp do Platformy uzyskują osoby spoza społeczności akademickiej WUM, na zasadach określonych w załączniku nr 1.
2. Celem Platformy jest wsparcie dydaktyki realizowanej na WUM, w tym umożliwienie realizacji e-zajęć.
3. Platforma jest dostępna w wersji polsko- i anglojęzycznej (dla osób studiujących w języku angielskim).
4. Platforma może być wykorzystana do:
1) przygotowania i prowadzenia e-zajęć,
2) wspomagania zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej poprzez umieszczanie na Platformie materiałów e-learningowych,
3) udostępniania zasobów edukacyjnych dla społeczności akademickiej WUM,
4) zarządzania e-learningiem, w tym monitorowania aktywności studentów oraz nauczycieli,
5) komunikacji pomiędzy jej użytkownikami.
5. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga:
1) akceptacji regulaminu jej użytkowania stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2) zaliczenia szkolenia z obsługi Platformy, o którym mowa w ust. 6,
3) uzyskanie zgody opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Szkolenia z obsługi Platformy są przygotowywane oraz prowadzone przez Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia przy wsparciu Uczelnianego Zespołu ds. e-learningu.
7. Dobre praktyki w zakresie e-learningu, do których należeć będą informacje dotyczące obsługi platformy, tworzenia edukacyjnych zasobów e-learningowych oraz prowadzenia e-zajęć będą opracowane przez Uczelniany Zespół ds. e-learningu i opublikowane na Platformie.
8. Za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia możliwe jest wykorzystanie do prowadzenia e-zajęć innych platform e-learningowych spełniających kryteria opisane w niniejszym regulaminie.
§ 6
E-zajęcia
1. E-zajęcia na WUM mogą odbywać się w różnych formach, jako:
1) zajęcia prowadzone całkowicie on-line (zdalnie, z wykorzystaniem Internetu);
2) zajęcia mieszane (tzw. blended-learning), łączące, w dowolnych proporcjach, tradycyjne metody kształcenia (zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem) z e-learningiem.
2. E-zajęcia na WUM są prowadzone z wykorzystaniem Platformy.
3. Prowadzenie e-zajęć zakłada komunikację pomiędzy prowadzącym i uczestnikiem z zastosowaniem różnych form elektronicznych, a w przypadku zajęć mieszanych także bezpośredni kontakt z nauczycielem.
4. Prowadzenie e-zajęć całkowicie on-line nie zwalnia z konieczności zapewnienia uczestnikowi możliwości skorzystania z osobistych konsultacji z prowadzącym w siedzibie WUM lub w filii WUM.
5. Zaliczenie końcowe e-zajęć odbywa się zdalnie, poprzez Platformę lub w siedzibie WUM zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
6. Zaliczenie końcowe przedmiotu, w ramach którego odbywają się e-zajęcia, regulowane jest przez odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określone w § 2 ust. 3 pkt. 2.
7. Liczba godzin dydaktycznych w ramach e-zajęć, wliczanych do pensum jednostki, jest określana przez dziekana właściwego dla jednostki prowadzącej dane zajęcia na wniosek kierownika tejże jednostki.
8. Za e-zajęcia przyznawane są punkty ECTS.
9. Jakość prowadzonych zajęć (w tym e-zajęć) może być weryfikowana przez Polską Komisję Akredytacyjną.
§ 7
Uruchomienie e-zajęć
1. W celu uruchomienia e-zajęć na WUM:
1) Kierownik danej jednostki powinien uzyskać zgodę na prowadzenie e-zajęć od właściwego Dziekana (w przypadku zajęć wydziałowych) lub Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (w przypadku zajęć ogólnouczelnianych);
2) Koordynator e-learningu powinien:
a) złożyć elektroniczny wniosek o uruchomienie e-zajęć (poprzez stronę e.wum.edu.pl);
b) załączyć do wniosku wypełniony i zatwierdzony przez kierownika jednostki sylabus przedmiotu, w ramach którego realizowane będą e-zajęcia;
c) zaliczyć szkolenie z obsługi platformy.
2. Dziekan lub Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia wydaje zgodę, o której mowa w ust 1 pkt 1) biorąc pod uwagę:
1) liczbę godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z rozporządzeniem, o którym stanowi § 2 ust. 3 pkt 2 powyżej,
2) dołączony do wniosku sylabus i zaproponowaną liczbę godzin włączonych do e-learningu,
3) przedstawiony i dołączony do wniosku scenariusz e-zajęć,
4) opinię odpowiedniej rady programowej.
3. Wniosek o uruchomienie e-zajęć należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym długość procesu administracyjnego oraz technicznego przygotowania e-zajęć.
4. W celu umieszczenia na Platformie materiałów e-learningowych należy złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a) nie później niż 14 dni przed planowanym opublikowaniem materiałów.
5. Decyzję o opublikowaniu e-zajęć i/lub materiałów e-learningowych dla uczestników podejmuje kierownik jednostki prowadzącej zajęcia w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej.
6. Wszelkie zmiany w opublikowanych e-learningowych zasobach edukacyjnych nadzoruje koordynator e-learningu, przy wsparciu Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia.
7. E-zajęcia są publikowane na Platformie każdego roku akademickiego.
8. Odpowiedzialność za jakość treści merytorycznych e-learningowych zasobów edukacyjnych umieszczanych na Platformie spoczywa na ich autorach.
9. Autorami e-learningowych zasobów edukacyjnych umieszczanych na Platformie mogą być pracownicy, doktoranci i/lub studenci WUM, jak również osoby spoza społeczności akademickiej, które uzyskały zgodę Władz WUM (dziekana właściwego dla jednostki prowadzącej określony przedmiot, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dla jednostek ogólnouczelnianych) na dostęp do platformy.
10. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej za przygotowanie, uruchomienie i nadzór nad e-learningowymi zasobami edukacyjnymi na Platformie odpowiada koordynator e-learningu wyznaczony przez kierownika określonej jednostki dydaktycznej prowadzącej dane zajęcia. Koordynatorem e-learningu może być pracownik WUM.
11. Do zadań koordynatora e-learningu należy m.in.:
1) opracowanie wraz z autorami scenariusza e-zajęć, kontakt z autorami e-learningowych zasobów edukacyjnych oraz gromadzenie przygotowanych plików źródłowych i materiałów stanowiących e-learningowe zasoby edukacyjne,
2) ustalanie wraz z kierownikiem jednostki osób prowadzących e-zajęcia,
3) regularna weryfikacja i aktualizacja list uczestników biorących udział w e-zajęciach,
4) przygotowanie oraz umieszczenie na Platformie informacji o e-zajęciach,
5) nadzorowanie przebiegu i zaliczenia e-zajęć, w tym raportowanie przebiegu prowadzonych zajęć (m.in.: oceny, zaliczenia, punkty z aktywności w ramach kursu),
6) nadzorowanie pod względem merytorycznym i funkcjonalnym zawartości e-learningowych zasobów edukacyjnych jednostki.
§ 8
Prowadzenie, zaliczenie i ocenianie w ramach e-zajęć
1. Za prowadzenie, moderowanie i weryfikację e-zajęć opublikowanych na Platformie odpowiadają osoby wyznaczone przez kierownika jednostki dydaktycznej, zwane dalej prowadzącymi e-zajęcia.
2. Prowadzącymi e-zajęcia mogą być pracownicy i/lub doktoranci WUM, jak również osoby spoza społeczności akademickiej, które łączy z WUM odpowiednia umowa i zaliczyły szkolenie z prowadzenia e-zajęć.
3. Pracę prowadzących e-zajęcia nadzoruje koordynator e-learningu.
4. Prowadzący e-zajęcia jest zobowiązany do:
1) nadzorowania przebiegu e-zajęć, w tym monitorowania aktywności i postępów w nauce uczestników,
2) komunikacji z uczestnikami w ustalony wcześniej sposób (elektronicznie lub bezpośrednio),
3) weryfikacji osiągnięcia przez uczestników e-zajęć założonych efektów kształcenia, w tym oceny poszczególnych zadań wykonywanych w ramach e-zajęć i/lub wystawienia oceny końcowej z e-zajęć,
4) pobrania ocen studentów, wybranych raportów i/lub wyników ankiet przed ustaloną datą zakończenia e-zajęć.
5) ustalenia formy i terminów umożliwiających uczestnikom osobisty kontakt, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określonym w § 2, ust. 3, pkt. 2).
5. Do weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów można wykorzystywać narzędzia udostępnione na Platformie.
6. Po zaliczeniu e-zajęć uczestnikom udostępniana jest ankieta oceniającą jakość.
7. W terminach ustalonych na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt. 2 lit. a) następuje zakończenie, a następnie archiwizacja e-zajęć.
§ 9
Dostęp do e-zajęć
1. Dostęp do konkretnych e-zajęć i materiałów e-learningowych dla studentów i/lub doktorantów WUM, pracowników oraz osób spoza społeczności akademickiej, które uzyskały zgodę Władz WUM, regulują kierownicy jednostek prowadzących te zajęcia. Wnioski dla osób spoza społeczności akademickiej należy złożyć do Lokalnego Dysponenta Danych Osobowych poprzez Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia.
2. Jeżeli do przygotowania lub przeprowadzenia e-zajęć w danym roku akademickim wykorzystywane są materiały przygotowane i zarchiwizowane w poprzednich latach, warunkiem publikacji jest przeprowadzenie przez autora lub autorów ich ewaluacji pod względem aktualności przekazywanych treści i ocen wystawionych przez ich uczestników.
3. Po ustalonym przez Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia terminie zakończenia archiwizacji e-zajęcia będą usuwane z Platformy.
§ 10
Prawa autorskie
1. Zasoby e-learningowe udostępnione na Platformie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie zasoby udostępniane na Platformie, o ile nie zostało podane inaczej, można wykorzystywać wyłącznie na użytek własny w celach edukacyjnych.
3. Wykorzystanie zasobów e-learningowych dostępnych na Platformie do celów innych niż podane w ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody ich autora lub autorów.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Uwagi metodyczne i merytoryczne dotyczące zasobów e-learningowych dostępnych na Platformie należy zgłaszać do odpowiedniego koordynatora e-learningu.
2. Uwagi dotyczące Platformy, w tym problemy związane z jej obsługą, należy zgłaszać do Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia, na adres e-learning@wum.edu.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie e.wum.edu.pl.
3. Regulamin został skonsultowany ze społecznością akademicką Uczelni.
Regulamin użytkowania Platformy e-learningowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
§ 1
1. Użytkownikiem Platformy (dalej użytkownik) jest osoba, która otrzymała dostęp do Platformy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej prawo dostępu do Platformy przysługuje wszystkim pracownikom oraz studentom Uczelni.
3. Prawo dostępu do Platformy uzyskują również osoby nie związane z Uczelnią po uzyskaniu zgody kierownika jednostki odpowiedniej dla zamieszczanych e-learningowych zasobów edukacyjnych, złożeniu wniosku do Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia oraz uzyskaniu zgody od Lokalnego Dyspozytora Danych Osobowych.
§ 2
Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się do Platformy przy użyciu loginu i hasła oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
§ 3
1. Uwierzytelnianie i autoryzacja odbywają się z użyciem odpowiednich kont użytkowników, tj. dla pracowników, zleceniobiorców i doktorantów: imię.nazwisko@wum.edu.pl, dla studentów: s0XXXXX@student.wum.edu.pl1 oraz haseł.
2. Kontakt z użytkownikami Platformy odbywa się z użyciem kont pocztowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dla osób spoza społeczności akademickiej WUM uwierzytelnianie i autoryzacja odbywają się z użyciem loginu i hasła przydzielonych podczas założenia konta użytkownika w obrębie systemów informatycznych WUM.
§ 4
Dostęp do Platformy może w uzasadnionych przypadkach zostać wstrzymany lub cofnięty w trybie natychmiastowym, w szczególności z powodu:
a) stwierdzenia faktu podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w profilu użytkownika,
b) naruszenia zasad korzystania z Platformy – zarówno tych wprost zdefiniowanych w Regulaminie, jak i wynikających z ogólnie przyjętych zasad etycznego zachowywania się w sieci,
c) naruszenia prawa, umieszczania treści niezgodnych z prawem, nawoływania do przemocy, propagowania treści faszystowskich itp.,
d) przeprowadzania czynności administracyjnych lub techniczno-organizacyjnych.
§ 5
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa cyfrowego obowiązujących na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
§ 6
Zabronione jest korzystanie z kont innych użytkowników, a także udostępnianie własnego konta osobom postronnym lub innym użytkownikom.
§ 7
Użytkownik zobowiązany jest do respektowania ograniczeń nałożonych na udostępniane jemu/jej w ramach zasobów Platformy treści i materiały dydaktyczne, w szczególności do niepowielania, nieudostępniania i nierozpowszechniania ich w jakiejkolwiek postaci poza Platformą bez wyraźnej zgody autora.
§ 8
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i formę materiałów zamieszczanych przez siebie na Platformie. Zobowiązany jest do właściwego opisania źródła ich pochodzenia oraz zasad dalszego wykorzystania.
§ 9
Zamieszczanie na Platformie wypowiedzi, danych i materiałów oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z nich przez innych użytkowników Platformy, mających dostęp do danych e-learningowych zasobów edukacyjnych.
§ 10
E-learningowe zasoby edukacyjne Platformy podlegają okresowej archiwizacji zgodnie z §8 Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
§ 11
Zabrania się użytkownikom działań mogących skutkować:
a) zagrożeniem bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych lub danych w nich przechowywanych,
b) utrudnieniami w korzystaniu z zasobów Platformy przez innych użytkowników,
c) naruszeniem prywatności innych użytkowników, w szczególności polegających na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu poza Platformą informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej pisemnej zgody.
§ 12
Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za złamanie prawa bądź szkodę powstałą w wyniku aktywności użytkowników, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
1 mała literka s i sześć cyfr numeru albumu pisane ciągiem, np. s012345